د چوکۍ سپي نسلونو لیست

یو سپین او تور د سپینې جیک رسیل ټیرر سپي سره په ونې کې په یوه چوکۍ کې غوړ دی.

جیک جک رسیل ټیرر په 3/2 کلنۍ کې په ونه کې د چوکۍ غوړ